Các mục tiêu, nhiệm vụ ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025

Định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025

Bối cảnh và yêu cầu mới

Bên cạnh những thuận lợi, cơ hội, nông nghiệp, nông dân. Và nông thôn nước ta hiện nay và thời gian tới đang. Và sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là:

 1- Những hạn chế, yếu kém nội tại của nền sản xuất nhỏ, chậm được khắc phục;

2- Biến đổi khí hậu ngày càng diễn biến phức tạp, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi và trên người, đặc biệt là dịch bệnh xuyên biên giới xâm nhiễm và gây thiệt hại lớn;

3- Các nguồn lực cho tăng trưởng sẽ ngày càng khan hiếm và đắt đỏ;

4- Ô nhiễm môi trường và các mối nguy về ô nhiễm môi trường. Tài nguyên (đất, rừng, nước, biển) ngày càng lớn và phức tạp hơn;

5- Áp lực cạnh tranh từ hội nhập quốc tế, căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn…

Định hướng phát triển

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng và nông thôn mới; tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị với 3 nhóm sản phẩm chủ lực (nhóm sản phẩm chủ lực quốc gia; nhóm sản phẩm chủ lực cấp tỉnh; nhóm sản phẩm chủ lực địa phương theo Chương trình OCOP);

Khai thác và tận dụng tốt lợi thế nền nông nghiệp nhiệt đới, xây dựng và phát triển vùng chuyên canh hàng hóa chất lượng cao, quy mô lớn đạt tiêu chuẩn phổ biến về an toàn thực phẩm. Kết nối nông nghiệp với công nghiệp chế biến, bảo quản và thị trường, xuất khẩu. Với chuỗi giá trị toàn cầu; tổ chức liên kết chặt chẽ giữa các địa phương trong vùng, tạo đột phá trong phát triển nhanh. Bền vững, nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng nông thôn mới. Cải thiện nhanh hơn đời sống của nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, bảo vệ môi trường.

Các mục tiêu, nhiệm vụ ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 - 2025
Các mục tiêu, nhiệm vụ ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025

Mục tiêu phát triển đến năm 2025

Mục tiêu chung của toàn ngành là “Phát triển nền nông nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn minh, nông dân giàu có; kết cấu hạ tầng hiện đại, đồng bộ, sử dụng hiệu quả và bảo vệ bền vững tài nguyên thiên nhiên”.

Mục tiêu chung này được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025: 1- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP toàn ngành 2,5% – 3%/năm; 2- Tổng kim ngạch xuất khẩu NLTS đạt 48 tỷ – 50 tỷ USD/năm; 3- Tỷ lệ số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới ít nhất 80%; có 50% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có ít nhất 15 tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 4- Thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn năm 2025 gấp 1,5 lần năm 2020; 5- Tỷ lệ che phủ rừng duy trì ở mức 42%.

Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu

Để đạt được các mục tiêu nêu trên, trước yêu cầu của thời kỳ mới. Cần tiếp tục thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát huy lợi thế so sánh, nâng cao chất lượng. Giá trị gia tăng và bền vững, phù hợp với kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế. Trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả cơ cấu lại ngành, phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Hai là, phát triển mạnh công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến NLTS, ngành, nghề và dịch vụ ở nông thôn.

Ba là, tiếp tục thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới với chất lượng và quy mô ngày càng nâng cao.

Bốn là, đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội nông thôn. Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của dân cư nông thôn. Nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Các mục tiêu, nhiệm vụ ngành nông nghiệp giai đoạn 2021 – 2025

Năm là, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất. Hoàn thiện quan hệ sản xuất phù hợp. Ưu tiên hình thành các doanh nghiệp, hợp tác xã ứng dụng công nghệ quản trị tiên tiến. Đủ sức tổ chức liên kết sản xuất. Và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân ở những vùng sản xuất tập trung.

Sáu là, thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao khoa học – công nghệ. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho nông nghiệp, nông thôn.

Bảy là, bảo vệ tài nguyên, môi trường, nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai.

Tám là, đổi mới cơ chế, chính sách, huy động các nguồn lực đa dạng cho phát triển nông nghiệp, nông thôn. Tổ chức thực hiện hiệu quả chính sách hiện hành. Đồng thời rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy định, nhất là các quy định về pháp luật đất đai.

Chín là, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; nâng cao năng lực, hiệu quả hội nhập quốc tế.


Siêu Thị Nhà Nông tự hào cung cấp giống cây trồng Nông lâm nghiệp; Hoa kiểng –  Hạt giống – Cây giống rau, hoa uy tín, chất lượng theo phương châm “Niềm tin nhà nông – Nâng tầm cuộc sống”, cùng sứ mệnh:
✔ Xây dựng một địa chỉ cung cấp các sản phẩm, uy tín tin cậy cho nhà nông;
✔ Đồng hành với nhà nông nâng cao giá trị sản phẩm nông sản, góp phần xây dựng một nền Nông nghiệp xanh – Rau trái sạch.
——————–
♻️ Niềm tin nhà nông – Nâng tầm cuộc sống
? 0977.35.42.79
✉️ info@sieuthinhanong.com.vn
? Lâm Đồng: Quốc lộ 55, Thôn 3, Lộc Thành, Bảo Lâm, Lâm Đồng.
? Đắk Nông: Quốc lộ 14, Thôn 6, Kiến Thành, Đắk R’Lấp, Đắk Nông.

Trả lời